رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

تقطیر در خلا – فشار کاهشیفرآورده های نفتی  – تقطیر در خلا ( فشار کاهشی)

 

استاندارد ملی ایران  INSO 8908

استاندارد ASTM D1160

این روش آزمون به منظور تعیین مشخصات تقطیر فرآورده های نفتی که ممکن است در صورت تقطیر در فشار اتمسفر تجزیه شوند، استفاده می شود. داده های به دست آمده از این روش می تواند به عنوان یکی از ویژگی‌های فرآورده های نفتی که اغلب شامل محدودیت‌های فرآیند تقطیر است، مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه روش آزمون:

در این آزمون با توجه به دانسیته نمونه مورد آزمون، وزنی معادل ۲۰۰ میلی لیتر از نمونه درون فلاسک تقطیر ریخته شده و  در فشار خلا مثلا ۱۰ میلی متر جیوه نمونه تقطیر می شود. اعداد خوانده شده در این روش آزمون با توجه به روابط موجود در استاندارد ASTM D1160 به دمای معادل اتمسفری تبدیل می شوند.

question