رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

هیدروکربن هاهیدروکربن ها

در شیمی آلی ترکیبات آلی که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می باشند را هیدروکربن می­نامند. هیدروکربن­ها

را به دو گروه اصلی یعنی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می کنند. هیدروکربنهای آلیفاتیک ( زنجیری ) خود به چند

خانواده : آلکانها ، آلکینها و سیکلو آلکانها و… تقسیم می شوند.

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در یک فرآورده ی نفتی ( با توجه به نوع آن)، بدست آوردن مقدار آروماتیک کل و درصد حجی اولفین ها و درصد ترکیبات اشباع موجود در آن می­باشد، که با استفاده از روش ASTM D 1319 در آزمایشگاه پارس لیان اروند با کیفیت بالا انجام می­شود.

question